zerohash

Posted on May 09, 2022Read on Mirror.xyz

PeopleDAO Anayasası

Yazar(lar): PeopleDAO Hukuk Ekibi

Türkçe çevirmen: Maat, ilk

Editör(ler): PeopleDAO Yazar Ekibi

Son güncelleme: 12 Mayıs 2022


PEOPLEDAO ANAYASASI

Önsöz

PeopleDAO'nun (“PeopleDAO” veya “DAO”) amacı, (1) web3'ü geliştirmek ve toplumsal menfaatlerin yararına çalışmak, (2) asli görevi gerçekleştirmek için altDAO'lar planlayıp onları desteklemek ve (3) $PEOPLE token’ı çevresinde bir ekosistem inşa ederek sahiplerine değer tahakkuk etmesini sağlamaktır. $PEOPLE token’ını yönetişim token’ımız olarak kabul ettik. DAO'nun oy kullanan üyeleri, PeopleDAO Snapshot’ında önemli tekliflere oy vermek için token’larını kullanan $PEOPLE sahipleridir.

Terimlerin çoğu bu belge boyunca satır içlerinde tanımlanmıştır, ancak sondaki sözlükte daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Madde I. PeopleDAO Genel Hazinesi’nin Kurulması

PeopleDAO genel hazinesi (“Hazine”), PeopleDAO'nun fonlarını, Gnosis Safe çoklu imza cüzdanını/cüzdanlarını (“Çoklu İmza”) kullanarak yönetir. Adından da anlaşılacağı gibi, Çoklu İmza, bir çoklu imza sahibi sistemi uygulayarak ortak varlıklarımızı korumak ve böylece hazine bütünlüğü sorunları riskini azaltmak için tasarlanmıştır. DAO üyeleri, demokratik bir süreç aracılığıyla 9 (DOKUZ) Çoklu İmza Sahibi seçecektir. Çoklu İmza Sahipleri aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

1.    Bir Çoklu İmza Sahibi, işlemleri imzalamak ve onaylamak için Gnosis Safe Çoklu İmza’daki temel işlevleri anlayabilmeli ve kullanabilmelidir;

2.    Bir Çoklu İmza Sahibi, rolün görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için makul bir zaman ayırabilmelidir. Başlıca görev ve sorumluluklar, gerekli toplantılara katılmak ve PeopleDAO’nun demokratik kararlarına dayalı olarak işlemleri doğrulamak ve imzalamaktır;

3.    Bir Çoklu İmza Sahibi, kendi anahtarını makul herhangi bir yolla korumak için gerekli özeni göstermelidir. Çoklu İmza, imza sahiplerinden birinin veya birkaçının güvenliği ihlal edilse dahi varlıkları koruyacak şekilde tasarlanmış olsa da her imza sahibinin sorumlu bir şekilde hareket etmesi gerekmektedir.

Çoklu İmza sahiplerinin görev süresi 1 Yıl olup seçimler ve geçişler her takvim yılının Ocak ayında yapılmaktadır. Her nihai Çoklu İmza Sahibi, çabalarının karşılığında ayda 1.000 $PEOPLE ücret alacaktır.

Bölüm 1. Seçim Yöntemi ve Zaman Çizelgesi

Seçim, PeopleDAO Discord sunucusundaki Multisig-Election (Çoklu İmza Sahibi Seçimi) Kanalında kişilerin kendi kendini aday göstermesiyle başlar. Sonrasında, topluluk üyeleri, emoji ile verilen yanıtların aday için destek teşkil ettiği bir onay oylama sistemi kullanarak aday alanını daraltır. Discord oylamasına göre son listeye giren en fazla 30 aday, Snapshot üzerinde nihai oylamaya tabi tutulur. Onay oylaması yoluyla, İLK 9 Aday, bir sonraki yıl için Çoklu İmza Sahibi olarak seçilir.

Seçim süreci her yıl benzer bir programı izlemelidir:

  • 1 Ocak - 8 Ocak: Kendi kendini aday gösterme dönemi (son tarih 8 Ocak, UTC 23:59);

  • 9 Ocak - 15 Ocak: Discord oylama dönemi (son tarih 15 Ocak, UTC 23:59);

  • 16 Ocak: Son listeye giren adaylarla ilgili istatistiklerin derlenmesi ve botların temizlenmesi;

  • 17 Ocak - 22 Ocak: Snapshot oylama dönemi (son tarih 22 Ocak, UTC 23:59);

  • 22 Ocak: 9 Çoklu İmza Sahibi’nin seçilmesi;

  • 22 Ocak - 31 Ocak: Çoklu İmza geçiş dönemi.

    (İlk Çoklu İmza Sahibi seçimi 22 Ocak 2022'de başarıyla tamamlanmıştır)

Madde II. PeopleDAO’da Ekiplerin Kurulması

Belirli karar verme yetkileri, PeopleDAO Ekibi/Ekipleri (bundan böyle “Ekip” veya “Ekipler” olarak anılacaktır) olarak adlandırılan bir dizi daha küçük organizasyonel organa devredilecektir. PeopleDAO'da Ekip, önceden seçilmiş konu alanı/alanları ile sınırlandırılmış bağımsız yönetim yetkilerine sahip, hem konuya özel hem de otonom bir organizasyon birimi olarak tanımlanır. PeopleDAO'daki Ekipler, kendi çalışma ve bakım süreçlerinin yanında, ilgili konu alanlarındaki kararlardan sorumlu olacaktır. Ekiplerin koordinasyonunun büyük kısmı, PeopleDAO Discord sunucusundaki konuya özel kanallarda gerçekleştirilecektir.

Tercihen, bir Ekip, bir ila iki lider ve en fazla beş kişiden oluşan bir yönetim konseyinin yanı sıra sınırsız sayıda aktif üyeden oluşmalıdır. PeopleDAO üyeleri, DAO çapında bir oylama başlatarak bir Ekibi resmi hale getirebilir. Resmiyet kazanmış bir Ekip sorumluluklarını yerine getirmeli ve PeopleDAO'nun genel kurallarına uymalıdır. Karşılığında, Hazine tarafından verilen esnek finansman dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ayrıcalıklar ve Ekip cüzdanına ait herhangi bir $PEOPLE kullanarak People Gelişim Tekliflerinde (“PIP'ler”) oy kullanma olanağı elde ederler. PIP'ler, PeopleDAO içindeki önemli konuları veya sorunları ele alan tekliflerdir.

Üyeler, Discord içinde serbestçe Gayri Resmi Ekipler kurabilir; ancak mevcut Ekip yeni gelenlere açıkça izin vermedikçe, bu yeni ekipler mevcut Ekiplerle çakışmamalıdır. Hazine bütçesi, Gayri Resmi Ekiplere doğrudan fon tahsis etmeyecektir. Resmi bir Ekip, Gayri Resmi bir Ekibe sponsor olabilir ve bu ilişki aracılığıyla finansman paylaşabilir.

Bölüm 1. Ekip Liderlerinin Atanması ve Geçici Dönem

Ekip liderleri, çeşitli People Ekiplerinin birincil temsilcileridir. Koordinasyona liderlik etmek, Ekip finansmanını yönetmek ve proje programlarını takip etmek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yönetimsel ve idari sorumluluklara sahiptirler.

Bu anayasa maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk üç ay, geçici bir dönemdir ve bu süre içinde tüm Ekip liderleri gönüllülük esasına göre atanacaktır. Bir Ekip içerisinde ikiden fazla üyenin eş liderlik pozisyonu talep etmesi halinde, bu üyeler, argümanlarını topluluğa sunmalı ve topluluk, bir Discord yöneticisinin yönetiminde oylama yapmalıdır Yöneticiler, o süreçte aktif olan Discord kullanıcısı sayısına göre uygun bir çoğunluk belirlemelidir; adaylar ise kazanmak için salt çoğunluğun desteğini elde etmelidir. Bu şekilde devam edecek bir üç aylık süre sonunda, PeopleDAO, Ekip rollerinin atanması ve görev süresi sınırlarının gerektiği şekilde belirlenmesine ilişkin, bir seçim süreci oluşturulması gibi resmi bir kural yayınlayacaktır.

Bu geçici süre boyunca, topluluğun Ekip yönetimiyle ilgili başka önemli şikayetleri olması durumunda, üyeler, Discord sunucusunda yine yukarıda belirtilen şekilde yürütülecek bir görevden alma oyu için çağrıda bulunabilirler.

Bölüm 2. Fikir Birliği Mekanizmaları ve Ekiplerin Özerkliği

Ekiplerin, ilgili Ekip liderleri tarafından belirlendiği ve kendi yönetim konseyi/konseyleri tarafından tavsiye edildiği şekilde kendi fikir birliği mekanizmaları olacaktır. Bu mekanizmalar; oylama, gayri resmi tartışma, münazara vb. içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Hafifletici nedenler olmadığı sürece, PeopleDAO yönetişim organı, çeşitli Ekiplerin proje geliştirme ve ihtilaf çözümleri gibi iç işlerine müdahale etmeyecektir.

Bölüm 3. Yetkilerin Devredilmesi/Verilmesi

Bu belgede belirtilen ve gelecekteki değişikliklerde belirtilecek yükümlülükler ve ayrıcalıklar, PeopleDAO yönetişim organı, Ekipler ve bireysel üyeler arasında dağıtılsa da PeopleDAO içindeki yetkiler nihai olarak $PEOPLE sahiplerine aittir.

Yalnızca herhangi bir Ekip içindeki operasyon ve yönetimle sınırlı olanlar hariç olmak üzere, PeopleDAO'nun genel yönetişim ve idare yetkisi, PeopleDAO ana yönetişim organına aittir.

Otonom yönetişim ve idari yetki ise People Ekiplerine aittir. Bu yetki, proje oluşturma ve ürün çıkarmaya ek olarak Ekiplerin iç işlerinin işleyişini ve yönetimini içerir.

Genel bütçe ve harcama da dahil olmak üzere PeopleDAO'nun genel hazine yetkisi, DAO çapında gerekli tüm genel duyuru ve onay prosedürlerine tabi olarak PeopleDAO ana yönetişim organına verilmiştir.

PeopleDAO'nun, Hazine veya başka herhangi bir yolla kullanıma sunulan tüm fonların ve varlıkların kullanımı ve elden çıkarılması anlamına gelen Ekibe özel hazine yetkisi, Ekiplere aittir. Bu fonlar, anahtarları Ekip liderleri ve yönetim konseylerinde bulunacak olan Ekip Gnosis Safe cüzdanları aracılığıyla uygulanacak ve yönetilecektir. Bir Çoklu İmza cüzdanının yokluğunda, Ekip fonları ana Hazine bünyesinde saklanacak ve genel Çoklu İmza cüzdanı, işlemleri Ekip adına yürütecektir.

Belirli faaliyetleri belirli bir süre içinde yürütmek için verilen ve üyelerin ekonomik çıkarlarını etkileyecek geçici bir yetki gibi geçici yetkiler, DAO çapında yapılacak bir geçici yetki oylamasına tabi olarak zaman zaman PeopleDAO'daki Ekiplere verilebilir. Yeter sayı en az 100 milyon $PEOPLE olarak belirlenmelidir.

Devredilmemiş, verilmemiş yetkiler, Ekipler ve bireysel PeopleDAO üyelerine ayrılmaktadır.

Bölüm 4. Yetkilerde Değişiklik ve Revizyon

Bu Anayasanın herhangi bir maddesi ve bölümleri ile devredilen/verilen yetkiler, gelecekte gerektiği şekilde değiştirilebilir ve eklenebilir. Değişiklikler, revizyonlar ve eklemeler, önemli bir genel görüşme sonucunda gerekli görüldüğünde gerçekleşebilir.

DAO'nun herhangi bir üyesi bir değişiklik teklif edebilir. Resmi sunumdan önce, bir değişiklik taslağı en az iki hafta boyunca kamu görüşüne sunulmalıdır; teklif sahibi, bu süre zarfında, topluluk yorumlarına yanıt olarak değişiklikler yapabilir. Değişiklik, resmi başvuruyu takiben, hem kamu görüşleri hem de Ekip yönetimi konseyinin girdileri dikkate alınarak Ekip liderleri tarafından zamanında değerlendirilecektir. Ekip liderlerinin salt çoğunluğu tarafından onaylanması halinde değişiklik, DAO çapında bir oylamaya sunulacaktır. Değişiklikte aksi belirtilmedikçe, derhal yürürlüğe girecek olan değişiklikleri onaylamak için en az 150 milyon $PEOPLE yeter sayısı ile %67'lik bir nitelikli çoğunluk gereklidir.

Bölüm 5. PeopleDAO Ekipleri Bütçe Ödeneği

PeopleDAO Hazinesi'nin kurulmasının ardından, bütçenin bir kısmı görevlerini yerine getirmek üzere esnek harcamalar yapmaları için Ekiplere verilecektir. Hazine, Ekip bütçelerini gerekli prosedürlere tabi olarak, üç ayda bir ihtiyaç bazında inceleyecek ve onaylayacaktır. Genel bir kural olarak, fonlar, DAO önceliklerine, gelişim aşamasına ve piyasadaki fırsatlara veya zorluklara cevaben orantılı olarak tahsis edilecektir.

Bütçe süreci, gelecek bir tarihte, görüşlere olanak sağlayacak şekilde önceden yapılacak bir genel duyuru ile ana hatlarıyla belirlenecektir. Bütçe süreci, geçerli tüm prosedürlere tabi olacak DAO çapında bir oylama ile resmiyet kazanacaktır. Ekiplerin, fonların nasıl harcandığını ve harcanan fonların PeopleDAO'ya ne ölçüde fayda sağladığını bildirmeleri gerekecektir.

Bölüm 6. People DAO’nun Farklı Ekipleri ve Yetki Alanları

Önsöz. Ekip Özerkliği ve Yetki Alanlarının Genişletilmesi

Önceki bölümlerde belirtildiği gibi, PeopleDAO'daki her Ekip kendi fikir birliği mekanizmalarını ve idari kurallarını oluşturabilir. Bu Anayasa’nın oluşturulmasında, DAO'nun başlangıç işlevlerini yerine getirmek üzere 5 Ekip bir araya getirilmiş olup her bir Ekip kendi dahili işleyiş ve yönetim kurallarını onaylama yetkisine sahiptir. Yeni bir Ekip oluşturulduktan sonra, kurucu üyeler temel kuralları ilan edecek ve gerektiğinde bu Kısmı genişletecektir. Maksimum uygulanabilirlik ve verimlilik sağlamak adına Ekiplerin zaman zaman kendi kurallarını gözden geçirmeleri tavsiye edilir.

Bölüm 6a. Hukuk Ekibi

Hukuk Ekibi, yönetişimdeki prosedürel konularla ilgili faaliyetler üzerinde çalışmakla görevlidir. Bu konular, Snapshot’ların sonuçlandırılmasını ve yayınlanmasını, anayasal değişikliklerin kolaylaştırılmasını ve seçimlerin yapılmasını içerebilir. Hukuk Ekibi, ayrıca, görevden alma, anlaşmazlık çözümü ve davranış kuralları incelemesi ile ilgili süreçleri düzenlemekten de sorumludur. Prensip olarak Ekip, küçük bir anlaşmazlık çözümünde hakem veya arabulucu olarak görev almak dışında bir yargı organı olarak hareket etmeyecektir. Büyük bir anlaşmazlık olması durumunda, Ekip, ilişkisi bulunmayan bir üçüncü kişiyi görevlendirmeli veya tarafsız bir komite oluşturmalıdır.

DAO'lar ve web3, toplum için öncü bir sınırı temsil etmekte ve izne tabi olmayan yapıları, bazen ulus devletler tarafından yapılmış yasalarla çatışmaktadır. Hukuk Ekibi, yasal konularla ilgili araştırma yapmaktan ve tavsiyelerde bulunmaktan da sorumlu olacaktır.

Son olarak, bir işbirliğinde net olmak, etkili koordinasyonu ve iş  yapmayı kolaylaştırmaktadır. Hukuk Ekibi, altDAO ile metaDAO ve PeopleDAO ile birlikte çalıştığımız DAO'lar arasındaki sözleşmeleri de hazırlayacaktır.

Bölüm 6b. Geliştirme Ekibi

Web3'ün özünde kodlama yer almaktadır. Geliştirme Ekibi’nin görevi, uygun şekilde test edilmiş kodlar yazmak ve yüksek kaliteli yazılımlar oluşturmaktır. PeopleDAO web sitesinin güncellenmesinden çalışır halde tutulmasından sorumludurlar. Ek olarak, bu Ekip, DeFI veya GameFi gibi farklı uygulamalara yetenek katkısı sunmaktadır. Kodlama dışında, ilgili geliştirme projelerinden sorumlu kişilere düzenli güncellemeler göndermekten sorumludurlar. POAP dağıtımı için cüzdan adreslerinin toplanmasında Tasarım Ekibine  yardımcı olmak gibi faaliyetlerde topluluktaki diğer Ekiplerle yakın çalışırlar.

Bölüm 6c. Tasarım Ekibi

Tasarım Ekibi, PeopleDAO etkinliklerine ve faaliyetlerine katılım kanıtı sağlayan POAP'ların geliştirilmesi, üretilmesi ve dağıtılmasından sorumlu olacaktır. Bu POAP'lar, PeopleDAO'ya katılımı teşvik etmektedir ve daha fazla faydayı açığa çıkarma potansiyeline sahiptir. Tasarım Ekibi, diğer NFT türleri için satışları veya müzayedeleri de içerebilecek benzer faaliyetlere öncülük edecektir. NFT'leri satmak, PeopleDAO için geliri artırır ve web3 topluluklarına erişimi iki katına çıkarır. Görevleri süresince Ekip, diğer faaliyetlerin yanı sıra ortaklıklar kurabilir veya tasarım yarışmaları düzenleyebilir.

Markalama çalışması, bir kuruluşun hikayesini ve değerlerini anlatır. Tasarım Ekibi, topluluk tercihlerinin değerlendirmelerini de içerecek bir süreç olan PeopleDAO markalama çalışmasını gerçekleştirmekle görevlidir.

Son olarak, Tasarım Ekibi, faaliyetleri kapsamında, PeopleDAO topluluğu içindeki yetenekli sanatçıları ve tasarımcıları tespit edecek ve destekleyecektir.

Bölüm 6d. Pazarlama Ekibi

Pazarlama Ekibi, resmi PeopleDAO kanalları tarafından yayınlanan sosyal medya içeriğini sunmaktadır. Ayrıca, web3 topluluğunda PeopleDAO haberleri ve $PEOPLE  token’ı hakkında farkındalığı artırarak sosyal pazarlama kampanyaları yürütmektedir. Ekip, bütçe döngüsü başına en az bir kampanya yürütmelidir. Ödüller ve yarışmalar bu kampanyalara entegre edilebilir veya tek seferlik olarak uygulanabilir.

Son olarak, Pazarlama Ekibi, ConstitutionDAO hikayesi ve Ken Griffin'in süregelen kötülüğü ve topluluk tarafından meme’e uygun olarak kabul edilen benzer karakter ve özelliklere sahip diğer figürler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, düzenli meme’ler üretecektir.

Bölüm 6e. Yazarlar Ekibi

Yazarlar Ekibi, aydınlatıcı ve eğlenceli yazılara yönelik artan talebi karşılamak üzere bir araya gelmiştir. Video bugünlerde internet deneyimimizin büyük bir bölümünü ele geçirmiş olsa da yazılı iletişim, karmaşık ve incelikli fikirler sunmak için en iyi medya biçimi olmaya devam etmektedir. Ayrıca, dilin kesinliği nedeniyle yazı, kuruluşların politikalarını ve resmi mesajlarını topluluklarına iletme aracı olmayı da sürdürmektedir.

Yazarlar Ekibi, hem DAO için yazılı içerik üretmekle hem de DAO'nun Mirror.xyz üzerindeki editoryal platformunu yönetmekle görevlidir. Bu nedenle, Yazarlar Ekibi, tanıtım belgeleri, People Gelişim Teklifleri ve benzer çok daha fazla belgeyi kopyalamak, düzenlemek ve yayınlamak için diğer ekiplerle koordinasyon içindedir.

Edebiyat ortamının modası asla geçmez. PeopleDAO, bu eski gücü web3'e taşımayı amaçlamaktadır.

Madde III. Davranış Kuralları

PeopleDAO'da, taciz, zorbalık, nefret söylemi, ırkçılık, cinsiyetçilik, cinsel haksızlık, yaş ayrımcılığı, homofobi, transfobi ve diğer herhangi bir ayrımcılığa müsamaha gösterilmemektedir. Kötü enerji (yani, kaba olmak, sürekli olumsuzluk) teşvik edilmez.  Üyeler, heyecan verici, sıcak bir alan oluşturmaya teşvik edilir.

Discord Yöneticileri ve Moderatörleri, uyarı verme ve yasak uygulama yetkisine sahiptir. Yöneticiler ve Moderatörler, kuralları ihlal eden tüm üyelere sözlü uyarı ve geçici olarak yasaklama cezası verecektir. Birden fazla suç işleyen üyelerin Discord kullanımı kalıcı olarak yasaklanabilir.

Çoklu İmza Sahipleri, Ekip Liderleri ve Discord yöneticisi dahil olmak üzere DAO içindeki liderler ise ihlalde bulunmaları durumunda daha önemli bir sürece tabi tutulur. Öncelikle, bir üye, ihlali Hukuk Ekibi’ne bildirir. Ekip, suçluyu bilgilendirir ve kendisine yanıt vermesi için bir şans tanınır. İşlem oylamaya sunulmadan önce en az üç ayrı üye bildirimde bulunmalıdır. İşlem, ünvanların ve yazarlık statüsünün kaldırılmasını, hatta geçici veya kalıcı yasakları içerebilir.

Hukuk Ekibi, davranış kuralları ile ilgili süreçler üzerinde yetki sahibidir ve Anayasa’da karşılığı bulunmayan, öngörülemeyen durumlar ortaya çıktığında her türlü müdahaleye öncülük edecektir.

Madde IV. AltDAO’lar

PeopleDAO bir metaDAO'dur; bu yapılanma modeli, ana organın, ondan türetilen oluşumlarla ilişki içinde olduğu anlamına gelir, tıpkı bir şirket ve onun yan kuruluşlarında olduğu gibi. PeopleDAO, web3'te yeni bir olgu olan metaDAO modelinde yenilikler yapmaya devam etmektedir.

Bölüm 1. Planlama

PeopleDAO, bir altDAO oluşturma ihtiyacını, belirli bir amaca, toplumsal bir davaya veya pazardaki bir boşluğa dayalı olarak belirleyebilir. Bu planlama aşamasında, altDAO'lar metaDAO'dan yetenek, kaynak ve topluluk katılımı devralır. PeopleDAO, “soğuk başlangıç” olarak adlandırılan yeni çalışmaya fon bağışlayabilir; bu miktar aksi kararlaştırılmadıkça 200.000 $PEOPLE token’ıdır. PeopleDAO, gelecekte, altDAO'ların başlatılmasına destek olmak amacıyla token bağışı toplamak için bir platform oluşturmayı planlamaktadır.

Planlama aşamasında, altDAO topluluğu oylama yapmak için yeterli yönetişim altyapısı oluşturana, yani bir yönetişim token’ı çıkarana kadar, PeopleDAO Çoklu İmza Sahipleri geçici olarak altDAO için çoklu imza sahiplerinin yerini alabilir.

Bölüm 2. Yönetişim ve Mali İlişki

PandaDAO'nun önceliği ile belirlendiği üzere, token’larının piyasaya sürülmesi üzerine altDAO, yönetişim token’ı arzının %5'ini ve toplanan fonların %5'ini (aksi kararlaştırılmadıkça 50 ETH ile sınırlıdır) PeopleDAO'ya çıkaracaktır. PeopleDAO'ya yönetişim token’ından bir pay vermek, metaDAO'ya (People DAO) altDAO yönetişiminde bir hisse verecektir. Düzenleme aynı zamanda iki organizasyonun teşviklerini de uyumlu hale getirmektedir. AltDAO başarılı olduğunda ve yönetişim token’ı fiyatı arttığında, bu token’ın PeopleDAO hazinesinde yer alan kısmı da artmaktadır.

People DAO, önceki paragrafta örneklendiği gibi, aksi kararlaştırılmadıkça, altDAO'daki belirli bir miktarda yönetişim hissesine sahiptir. Bununla birlikte, metaDAO'nun temel faaliyetini ciddi şekilde etkileyecek olağanüstü durumlar olmadıkça, People DAO bir altDAO'daki hisselerini ve kontrollerini kötüye kullanmayacak ve bir altDAO'nun günlük faaliyetleri ve yönetimi üzerinde gereğinden fazla etkide bulunmayacaktır.

Bölüm 3. AltDAO Ekosistemi

PeopleDAO, $PEOPLE token’ı çevresinde bir ekosistem kurulmasını teşvik etmektedir. altDAO'lar arasındaki ilişkiler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, $PEOPLE token’ı, $PEOPLE token’ı geri alım ve yakma işlemleri için yeni kullanım durumları oluşturmayı, girişimlerde birbirleriyle ortaklık kurmayı, çapraz promosyon sağlamayı, güvenilir kuruluşlar listesine almayı ve indirimli hizmetler sunmayı içerir.


Sözlük

DAO – Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon anlamına gelir. Yatay yetki yapısı ile karakterize olan, Discord gibi çevrimiçi alanlarda koordine edilen ve blok zincir teknolojisi ile etkin hale getirilen yeni bir sosyal organizasyon biçimi.

MetaDAO – Bir DAO için, bir şirket ve bağlı kuruluşlarına benzer yeni bir model. Model hala geliştirilmektedir, ancak bir MetaDAO ile onun “altDAO'ları” arasındaki ilişki yönetişim, kaynak akışı vb. açısından farklılık gösterebilir.

AltDAO – Bir bağlı kuruluşa benzer, ancak MetaDAO'dan önemli ölçüde bağımsız hareket edebilir. Basit bir iş ortaklığından daha güçlü bir ilişkidir. Organizasyon modeli hala geliştirme aşamasındadır.

Hazine – DAO'nun sahip olduğu varlıklar toplamı. Projeleri finanse etmek, katkıda bulunanları ödüllendirmek vb. için harcanır. DAO'lar arasında hazine genellikle blok zinciri üzerinde yer almaktadır.

Çoklu İmza – Fon işlemlerini gerçekleştirmek için önceden tanımlanmış sayıda imza gerektiren bir tür hazine cüzdanı. Valiler olarak da bilinen birden fazla sayıdaki Çoklu İmza Sahipleri, Çoklu İmza cüzdanını imzalama yetkisine sahip önceden seçilmiş bir grup kişiden oluşur.

PIP’ler – PeopleDAO Gelişim Teklifi (PeopleDAO Improvement Proposal) anlamına gelir. PeopleDAO yönetişiminin önemli bir sürecidir. Teklifler, DAO ile ilgili önemli kararlar olup üyeler tarafından sunulur ve Snapshot aracılığıyla oylanırlar.

Yönetici – Discord içinde en yüksek izin düzeyine sahip PeopleDAO üyeleri.

Moderatörler – Discord içinde orta düzeyde izne sahip olan ve genellikle koordinasyona yardımcı olan PeopleDAO üyeleri.

DeFi – Merkeziyetsiz finans anlamına gelir; blok zinciri teknolojisi ile çalışan yeni finans biçimleridir. Genellikle merkeziyetsizdir ve kullanıcıların tipik olarak bankalara ayrılmış hizmetlere, geleneksel finans sistemlerinden çok daha az uyuşmazlıkla erişmesine izin verir.

GameFi – Video oyunlarının merkeziyetsiz finansla birleşimi. Oyun içi pazarları, ekonomileri ve finansal ürünleri içerebilir. Oyuncuların daha fazla oynadıkça oyunda varlık ve mülkiyet edindiği “oyna-kazan” modeli yaygın bir modeldir.

AMA – “Bana Her Şeyi Sor” (Ask Me Anything*)* ifadesinin kısaltmasıdır; dinleyicilerin kilit role sahip bir konuşmacıya sorular gönderdiği bir etkinlik biçimini ifade eder. Sosyal medya sitesi Reddit'te popüler olmuştur.


Snapshot Oy Metni:

Anayasa, bir organizasyonun yönetişimini ve yapısını belirler ve diğer tüm politika ve prosedürlerin temelini oluşturur. Anayasa, istikrar, düzen ve yön sağlar. Anayasanın onaylanması, bir DAO için muhtemelen en önemli kilometre taşıdır.

Hukuk Ekibi, PeopleDAO Anayasası’nın ilk taslağını oluşturmuş ve topluluktan görüş talebinde bulunmuştur. Anayasa’nın başlangıcı bir Hazine oluşturulmasını ele alırken ikinci kısmı, Ekipler adı verilen alt birimlere odaklanır.

Recommended Reading